Personvernerklæring

Nedre Buskerud Boligbyggelag («NBBO») er eid av medlemmene. NBBO’s hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Opplysninger om medlemmer administreres i et medlemsregister. Samtidig utvikler og administrerer NBBO et fordelsprogram for medlemmene.

Vi skal

– alltid basere oss på lovlige behandlingsgrunnlag og ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for eller benytte disse til andre formål enn hva vi har innhentet dem for.
– ha tilstrekkelige og gode sikkerhetstiltak, tilgangsstyringer og verktøy for å beskytte dine data.
– informere om hvordan dine personopplysninger samles inn, brukes og lagres. Dette gjør vi gjennom vår Personvernerklæring som enkelt redegjør for hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine samt forteller deg hvilke rettigheter du har.
– gi deg mulighet for innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger så fremt dette lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning og innenfor våre medlemsregler.
– tilrettelegge for individuelle tilpasningsmuligheter, herunder innebygget personvern og reservasjonsordninger, i nye tekniske løsninger.

Et medlemskap i NBBO kan være avgjørende for muligheten til å skaffe en bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene. Disse opplysningene registreres og samles i et særskilt medlemsregister.

NBBO eier en rekke datterselskaper som blant annet sørger for gode tilbud og fordeler til medlemmene. NBBO har også flere eksterne samarbeidspartnere innenfor ulike områder som styrker mangfoldet i fordelsprogrammet. Fordelsprogrammet eies og administreres av NBBO og er i stadig utvikling.

Når du blir medlem i NBBO, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Personopplysningsloven inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. NBBO’s personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Behandlingen/samtykke

NBBO behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem. Som hovedregel vil dette også gjelde behandling som skjer i regi av NBBO sine datterselskaper, siden disse har en viktig rolle i vår virksomhet.

For visse formål vil NBBO imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter. Samtykke som er nødvendig for en slik behandling av personopplysninger, gir du ved innmelding eller ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. Først etter avgitt samtykke vil NBBO foreta behandling som ikke kan gjennomføres med grunnlag i medlemsavtalen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er NBBO (ved direktøren) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for NBBO’s behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret samt administrasjon og utvikling av fordelsprogrammet, er imidlertid delegert til medlemsavdelingen.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Ved innmelding registrerer NBBO følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og dato for innbetaling av andelskapital og medlemskontingent. Alle disse opplysningene oppgis av deg. Medlemsnummer tildeles og registreres av NBBO. Slike personopplysninger kan også samles inn om NBBO-kunder i den grad NBBO har behov for dette for å levere sine tjenester. I forbindelse med visse handlinger eller transaksjoner vil det være påkrevd med innsamling og lagring av personnummer, evt. D-nummer/statsborgerskap. Tidvis vil NBBO være pålagt å registrere gyldig legitimasjon som kan bekrefte kundens identitet.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til NBBO, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetaling av andelskapital og medlemskontingent. Ved behov vil NBBO også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra NBBO sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet.

Hva er formålet?

Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg vil NBBO drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret. Vi vil også utvikle og markedsføre fordelsprogrammet, herunder opplyse deg om de tilbud og fordeler som du til enhver tid kan oppnå gjennom fordelsprogrammet. Videre ønsker NBBO å kunne tilby deg produkter og tjenester fra andre selskaper i NBBO-konsernet.

Behandlingen av personopplysninger som NBBO utfører innebærer blant annet:

  • utstedelse av medlemskort
  • forvaltning av medlemsrettigheter, herunder rettigheter knyttet til blant annet forkjøpsrett og ansiennitet, sikring av rettigheter og fordeler for medlemmene
  • håndtering av andelskapitalen/kontingenter
  • utsendelse av NBBO-magasinet og eventuelt nyhetsbrev
  • gi informasjon om og markedsføre produkter, tjenester og fordeler fra NBBO og NBBO sine samarbeidspartnere og datterselskaper
  • gi god medlemsservice og forestå en god oppfølging av medlemskapet, samt følge opp avtalen NBBO har med medlemmet.

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra NBBO sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet og datterselskaper i NBBO-konsernet, så skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene for utlevering til, og benyttelse av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av NBBO. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. NBBO ønsker at du som medlem får tilgang til alle de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår NBBO med dette.

Dersom NBBO skal gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gir du ved innmeldingen eller ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake.

Du har anledning til å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra NBBO, jf. markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte medlemsavdelingen i NBBO ved medlemsservice på medlem@nbbo.no eller telefon 32 21 15 00. Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for NBBO-medlemmer.

Hvilken sikkerhet har NBBO rundt medlemsregisteret?

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene om deg?

Det er bare utvalgte medarbeidere i NBBO som har tilgang til medlemsregisteret. NBBO har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Hvor kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Som medlem i NBBO har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen NBBO foretar og som er beskrevet over.

For mer utfyllende innsyn kan du kontakte medlemsavdelingen i NBBO ved medlemsservice på medlem@nbbo.no eller på telefon 32 21 15 00.

Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt medlemsregister om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker endringer kan dette gjennomføres ved å kontakte medlemsavdelingen i NBBO ved medlemsservice på medlem@nbbo.no eller telefon 32 21 15 00.

Når slettes registrerte personopplysninger?

Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret.

Dersom du melder deg ut av NBBO, eller utelukkes som medlem av NBBO etter de regler som gjelder i boligbyggelagsloven og NBBOs vedtekter, vil medlemskapet ditt deaktiveres. Alle personopplysninger, med unntak av navn, fødselsdato og din skriftlige utmelding vil bli slettet fra systemet. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har meldt seg ut eller har sluttet å betale kontingent.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i NBBO ved medlemsservice på medlem@nbbo.no eller telefon 32 21 15 00.

Informasjon ved bruk av NBBOs digitale løsninger

Dersom du er inne på NBBO sine nettsider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel Portalen), etterlates enkelte elektroniske spor. NBBO vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin.

Informasjonskapslene registrerer bruken av nettsidene til NBBO og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

Ved bruk av nettsidene til NBBO registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin),  din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Din bruk av hjemmesiden til NBBO kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Til toppen