Drammen er årets klatrer i boligvennlighetskåringen.

I samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen inviterte vi til seminar med NBBL sin siste boligvennlighetskåring som bakteppe. Bransjen fikk denne formiddagen høre hva som gjør en kommune god på boligvennlighet, utsiktene for markedet fremover og kommunens planer for å holde på den gode trenden.

Tekst: Cecilie Bergli - Markedskonsulent i NBBO

Rundt 85 deltakere fant veien til den ærverdige storsalen i Børsen, torsdag formiddag 18. januar. Alt fra utbyggere, politikere og næringslivet generelt samlet seg for å høre foredragsholderne sine betraktninger.

Et faktaspekket og godt program ble presentert for de fremmøtte i Børsens festsal.

Å bygge bolig i dag, er ikke så enkelt som det en gang var.

Forvaltningssjef i NBBO, Unn Hege Nordhagen satt tonen med å konstatere at "det å bygge bolig i dag, er ikke så enkelt som det en gang var".

En liten kikk på boligbyggelagets 77 år lange historie viser en enorm utvikling. I de første blokkene som ble bygget var alle leilighetene identiske og alle betalte den samme grunnkostnaden. I dag skal nye boligprosjekter inneholde alt fra praktiske ettromsleiligheter, romslige tre- til fireroms med takterrasse, mulighet for å kjøpe garasjeplass og kanskje næringsseksjoner. Kostnadene må fordeles rettferdig, noe som krever at det legges gode premisser allerede fra start. Men før boligene kan seksjoneres og forvaltes må de prosjekteres og bygges.

Programmet oppsummert:

Unn Hege Nordhagen og Kristine Aasgaard (forvaltningssjef NBBO /partner Svensson Nøkleby)
Belyste kompleksiteten i dagens boligprosjekter og hvordan lokale krefter kan bidra til å skape gode og lønnsomme løsninger som fungerer godt når beboerne flytter inn.

Bård Folke Fredriksen (adm. direktør i NBBL.)
Gav god innsikt i hva som kjennetegner en boligvennlig kommune og forskjellene i hvordan norske kommuner tilrettelegger for tilstrekkelig boligbygging.

Henning Lauridsen (adm. direktør Eiendom Norge)
Tok oss gjennom utviklingen i boligmarkedet over tid, årsaker til nedgang og forventingene for årene som kommer.

Jade Norma Winther Thorrud og Johannes H. Devold (Drammen kommune)
Viste grepene som er gjort for å effektivisere saksbehandlingen slik at prosessen går raskere og er mer forutsigbar for alle parter.

Norske kommuner har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig boligbygging

For å lykkes med boligbygging må det være et godt samarbeid mellom staten, kommunene og utbyggerne, men det at kommunene har fått pålagt et ansvar for å tilrettelegge, det er nytt, kan Bård Folke Fredriksen fra NBBL fortelle.

Boligvennlighetskåringen ser på hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og riktige boliger til befolkningen.

Kåringen viser at kommuner hvor ledelsen har en bevisst positiv holdning i reguleringsplanarbeidet skårer høyt. De som tar konkrete valg om at de skal legge til rette for boligbygging, og der hvor det er en politisk og administrativ vilje for å ha enkle og effektive saksbehandlingsprosesser.

– Det er ingen reguleringsplan som blir bedre av å bruke fire år istedenfor to år, understreker Bård.

Drammen kommune har kort behandlingstid på å vedta reguleringsplaner, dette er en av premissene som gjør at Drammen ligger høyt oppe i kåringen.

Ingen hvilepute for Drammen

Drammen har klatret fra en 20. plass til en 4. plass, likevel er Jade Norma Winther Thorrud, konstituert kommunalsjef arealplan, klima og miljø, klar på at dette ikke skal bli en hvilepute.

– Vi ønsker å utvikle oss, understreker hun.

Arbeidet med å sørge for servicevennlige plan- og byggesakstjenester har gått hånd i hånd med etableringen av en ny storkommune.

– Fagmiljøer måtte slås sammen, det er et arbeid og en prosess som krever tid. Vi må sørge for at vi har et felles mål for tjenesteutviklingen og vi skal alle jobbe mot målet om å bli en «Ja» kommune, forteller Jade.

– Vi har jobbet mye med å se på hva som er godt nok når det kommer til dokumentasjon, hva som kan utsettes til senere og om vi i det hele tatt behøver den dokumentasjonen vi ber om. Men det er komplekst, om du spør ti forskjellige saksbehandlere om hva som er nødvendig så vil de alle gi deg forskjellig svar, sier Jade.

De arbeider også med å videreutvikle de digitale løsningene og ha et fagmiljø på plass som kan rådgi før man går i gang med den formelle saksgangen.

God og riktig veiledning i oppstartsfasen vil gi bedre suksessrate videre i prosjektene. Det er derfor ansatt to personer som skal være en ressurs for utbyggerne. Gjennom et nyetablert planforum ønsker kommunen å skape dialog slik at de kan utvikle seg videre.

– Det er ingen reguleringsplan som blir bedre av å bruke fire år istedenfor to år

Drammen er den kommunen som klatrer mest i boligvennlighetskåringen.

Om boligvennlighetskåringen

Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging. «Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og riktige boliger til befolkningen. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser.

Digital løsning av kåringen kan brukes kostnadsfritt av alle, men man må kreditere NBBL som kilde.

Hva skal til for at det løsner?

Henning Lauridsen fra Eiendom Norge gir nyttig innsikt i boligsituasjonen på landsbasis, som i disse dager ikke er en solskinnshistorie.

I 2023 er igangsettingen av nye boliger kun 40 prosent av det demografiske behovet. Dette får store konsekvenser for alle som bygger boliger, og vil på sikt føre til at det blir for få boliger tilgjengelig i markedet.

– Når vi også ser på tallene for godkjente tillatelser og ikke faktiske igangsettinger får vi et helt feil bilde av virkeligheten. I fjor ble det igangsatt ca 11.000 boliger mens 30.000 er det faktiske behovet, forteller Henning.

I Norge er vi svært stolte av eierlinja, hvor nesten åtte av ti nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid. Dersom det ikke blir fart på boligbyggingen kan denne stå i fare. Utlånsforskriften har vært med på å sette premissene for hvem som evner å komme seg inn i boligmarkedet og sørger fortsatt for at mange må nøye seg med å leie.

Henning understreker viktigheten av at aktørene i markedet må utfordre staten på pengepolitikken, og at vi må være en god påvirker slik at «hvermansen» får muligheten til å eie egen bolig.

Det å kjøpe nybolig for og drive med utleie er i stor grad borte nå, fordi det ikke lønner seg. Slik får ikke nyboligmarkedet noen stimulans fra et økende leiemarked.

Eiendom Norge har troen på en prisvekst i boligmarkedet på fire % inneværende år. De tror det vil komme tre rentenedganger som både vil gi en økonomisk og psykologisk effekt. Dette, sammen med forventingen om et lønnsoppgjør med reallønnssoppgang gjør at det kanskje kan se litt bedre ut på nyboligmarkedet rundt sommertider.

Tilrettelegger for gode bomiljøer

Det er ingen tvil om at det er behov for flere boliger og NBBO skal være med å bygge gode hjem for befolkningen i Drammensregionen i årene som kommer.

Vel så viktig er det å ta vare på og forvalte de nye boligene som skal være med på å tette hullet i markedet. I store boligprosjekter er det mye å ta hensyn til og man må ha mange tanker i hodet samtidig. Valgene som tas når man bygger vil få konsekvenser for de som skal flytte inn og for de som skal forvalte boligselskapene.

NBBO samarbeider derfor tett med advokater som sitter på den rette kompetansen for å gjøre reguleringer i våre boligprosjekter.

Kristine Aasgaard fra Svensson Nøkleby gav formiddagens publikum god innsikt i viktigheten av å kunne gjøre individuelle tilpassinger i et marked hvor kjøpers behov er svært ulike.

NBBO - din boligforvalter

Vi er rådgivere for over 400 boligselskap i Drammensregionen. Vi håndterer de økonomiske og administrative oppgavene som inngår i den daglige driften, og bistår dere med å planlegge for fremtiden.