Med hjerte for Strømsø

Strømsø 2030 er en områdesatsning som skal sørge for at alle som bor i denne kommunedelen skal få et bedre nærmiljø og bedre levekår.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Kine Myrvold Olsen og Knutepunkt Strømsø

Karina Bjørnbakk, leder for Strømsø 2030
Karina Bjørnbakk, leder for Strømsø 2030.

I 2020 ble områdesatsningen på Fjell avsluttet fra kommunen sin side, og en ny områdesatsning startet samme år. Denne gangen var det Strømsø som sto for tur.

– Kommunedelen hvor denne områdesatsningen foregår strekker seg fra Pølsesvingen og helt bort til Tangenkaia. Vestfoldbanen er grensen i sør, sier Karina Bjørnbakk, leder for Strømsø 2030. 

Samtidig som Strømsø er i enorm utvikling når det gjelder nye boliger og næringslokaler, finnes det også mye gammelt å bevare i denne kommunedelen. Det er mange mennesker som bor her, og mange gamle og verneverdige bygg. Blant de menneskene som bor på Strømsø, er det en høy andel med levekårsutfordringer. Faktisk så store utfordringer at Drammen kommune og Kommunal- og distriktsdepartementet sammen har gitt midler til områdesatsningen. 

– Det er mange som er eneforsørgere og sosialhjelpsmottakere, samtidig som det er høy arbeidsledighet. Men det er også viktig å få frem at de undersøkelsene vi har gjort viser at selv om mange har utfordringer med levekårene, så mangler det ikke på livskvalitet og livsglede. Det er også en veldig stor del av manges identitet at «de er fra Strømsø». Det er her de hører hjemme, sier Karina. 

Strømsøhagen ved Knutepunkt Strømsø har blitt et populært samlingssted.

– Det er en veldig stor del av manges identitet at «de er fra Strømsø». Det er her de hører hjemme

Samarbeider med mange aktører

Strømsø 2030 sitt hovedmål, er at flere beboere i området får styrket sine levekår gjennom varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. De har et godt kunnskapsgrunnlag fra blant annet levekårsdata og en omfattende sosiokulturell stedsanalyse. Satsingen bygger på de fire velferdspilarene, med innsatsområdene sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse. 

De har et tett samarbeid med mange ulike aktører på Strømsø. En av dem er nærutvalget i kommunedelen, som også jobber med ting som er viktig for innbyggerne. 

– Det er mange aktører som ønsker å gjøre bra ting på Strømsø. Det er veldig fint, men det er også viktig at vi samarbeider, slik at vi trekker i samme retning, sier Karina. 

Lett tilgjengelige tjenester

Prosjektadministrasjonen til Strømsø 2030 holder til på Knutepunkt Strømsø. 

– Knutepunkt Strømsø er en pilot der man tester ut nye måter å tilby tjenester på fra kommunen sin side. Det er naturlig at Knutepunkt Strømsø og Strømsø 2030 sitter på samme sted, slik at vi sammen kan stå for innovasjon av tjenestene vi kan tilby beboerne på Strømsø. Det handler om å være lett tilgjengelig med tjenester som eksempelvis retter seg mot barn og unge, sier Karina. 

Mange av tiltakene som er satt i gang av områdesatsingen, er spesielt rettet mot barn, unge og innvandrerkvinner. I juni ble det arrangert Barnas dag for andre gang på Knutepunkt Strømsø. Det ble en stor suksess, med over 2000 som møtte opp. De har også holdt førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. Jobbsjansen fra NAV og Fikseriet, som er et initiativ fra Jasmin kvinnenettverk, driver begge med arbeidsinkludering for innvandrerkvinner og holder til på Knutepunkt Strømsø. For å nevne noe. Jasmin kvinnenettverk er en sosial entreprenør og driver også kafeen på knutepunktet.

Illustrasjoner om fremtidens Strømsø

De aktivitetene som skapes, skal komme som et resultat av medvirkning fra innbyggerne. Derfor er det viktig å engasjere så mange som mulig. For eksempel har de et stort fokus på å engasjere de «stille stemmene». Det er beboere som ikke nødvendigvis møter opp på folkemøter og lignende. 

Som en del av innbyggerinvolveringen, har de hatt et samarbeid med Østfold internasjonale teater. I juni og august 2021 testet de ut en helt ny medvirkningsmetode der profesjonelle illustratører tegnet innbyggerne på Strømsø sine drømmer for fremtidens by. De satt på Strømsø torg og Drammen videregående skole, og hvem som helst kunne komme bort for å få sine tanker og drømmer illustrert. I november 2022 ble illustrasjonene vist frem på Knutepunkt Strømsø. 

– Mange viktige samtaler ble satt i gang som følge av disse illustrasjonene, og over 200 var innom for å se på utstillingen. Illustrasjonene har også blitt sammenstilt i en fargeleggingsbok som vi deler ut gratis, sier hun, og legger til: 

– Det er bare gjennom god innbyggerinvolvering at vi klarer å skape aktiviteter som svarer på deres ønsker og behov. Et godt eksempel på det, er at vi er i gang med å etablere Strømsø Aktivitetspark på kastfeltet ved friidrettsbanen. For å sikre at dette skal bli en attraktiv møteplass for ungdommene, gjennomførte vi en innovasjonskonferanse for elever ved Drammen videregående og Marienlyst skole for å få innspill til hva som skulle være på feltet. Vi ønsket også å lage et åpningsarrangement, og tenkte kanskje vi kunne få til en konsert med et band. Men det ville de ikke. De ville ha flere små arrangementer og en liten scene der de kunne lage Tik-Tok-videoer, så da blir det sånn. Det er et godt eksempel på hvor viktig det er å snakke med de man skal lage aktiviteter for.

– Det er bare gjennom god innbyggerinvolvering at vi klarer å skape aktiviteter som svarer på deres ønsker og behov.

Gymsal og Strømsøhagen

Ettersom Knutepunkt Strømsø holder til i byggene som tidligere huset Strømsø skole, er det en gammel gymsal i et av byggene. Denne har blitt satt i stand, og er nå et sted som ungdommer eller andre i kommunedelen kan låne til ulike arrangementer.

En av tingene som har blitt etterlyst fra beboerne på Strømsø, er grønne uteområder. Det har de fått gjennom Strømsø 2030. 

– Vi er veldig stolte av Strømsøhagen, som er et sosialt samlingspunkt for mange i bydelen. Her er det en stor gressplen og benker man kan sitte på. Det er også satt opp pallekarmer i en del av hagen, der man kan dyrke det man måtte ønske, sier Karina. 

Før sommeren kom det et ønske fra noen av de som dyrker i pallekarmene om at det skulle arrangeres et kurs i å dyrke urter. Det synes Strømsø 2030 var en god idé, og det er også et godt eksempel på samskaping og involvering av innbyggerne. 

– Vi gir dem et gratis lokale å være i, og midler til materialer, men resten må de ordne selv. De hadde selv kompetansen til å holde et slikt kurs, sier Karina.

Mange ungdommer har fått sommerjobb gjennom Strømsø 2030.

Sommerjobb og Småspor

Gjennom sommerjobb-prosjektet har de gitt mange ungdom mulighet til å få en sommerjobb. Man vet at det er viktig for ungdom å ha en jobb å gå til for å tjene penger og få arbeidserfaring. Samtidig gjør det mye med selvfølelsen å ha en jobb. 

– Til nå har 90 ungdommer fått sommerjobb gjennom dette prosjektet. Da er det Strømsø 2030 som betaler lønnen deres. Det som er litt morsomt, er at nå har over ti av disse fått beholde jobbene som en lønnet ekstrajobb også etter at sommerjobben er avsluttet. For de over 18 år har vi et samarbeid med NAV, sier Karina. 

Gjennom Småspor engasjerer de barnehagebarn i området, og foreldrene deres, for å høre deres ønsker for området. Dette er også noe helt nytt innenfor medvirkning. 

I årene fremover venter mange flere tiltak innenfor innsatsområdene. Nærmiljømidler tildeles til de som ønsker å skape aktiviteter som er gratis og tilgjengelig for alle, for eksempel til gratis karatetrening for innvandrerjenter i gymsalen og mye annet. Prosjektorganisasjonen jobber for å skape et best mulig Strømsø. 

– En del av det å jobbe med områdesatsning er å prøve og feile. Det som ikke funker slutter vi med, men det er viktig å tørre og prøve litt ulike ting. Alt vi gjør er med et hjerte for Strømsø, sier Karina.