Hva sier loven om utleie av borettslagsleiligheter?

Borettslagsmodellen innebærer at andelseier gis en enerett til å bebo en bolig i laget. Utgangspunktet er at andelshaveren skal bebo boligen selv, og det er satt begrensninger i hvilken anledning man har til å overlate bruken til andre.

Linda Boldvik - Fulford Pettersen & Co

Linda Boldvik, spesialist på eiendomsrett, enterprise og tvisteløsning
Linda Boldvik, spesialist på eiendomsrett, enterprise og tvisteløsning

Borettslagsloven innebærer blant annet at andelseieren må ha samtykke fra styret ved lengre utleie eller bortlån av borettslagsandel.

Utleie inntil tre år

En andelseier kan med godkjenning av styret overlate bruken av hele boenheten til andre for en periode på inntil tre år. Forutsetningen for å kunne utøve denne retten er at andelseieren i minst ett av de to foregående årene har benyttet boligen til egen beboelse, eller eventuelt at andelseierens nærstående, f.eks. ektefelle, barn eller foreldre, har bebodd boligen.

Regelen innebærer at man ikke kan kjøpe en borettslagsandel og straks leie den ut på det åpne markedet. På denne måten bidrar regelen til at borettslagsleiligheter ikke kjøpes som rene utleieobjekter.

Utleie skal omsøkes til laget og krever godkjenning fra styret. Godkjenning kan bare nektes dersom leietakerens forhold gir saklig grunn til det. Dette kan f.eks. være dersom man påviser forhold som tilsier at leietakeren vil påføre laget eller andelshaverne skade eller særskilt ulempe. Dersom styret unnlater å svare på skriftlig søknad om bruksoverlating innen en måned, anses samtykke for å være gitt.

Utleie av del av leilighet

Dersom andelseieren selv bor i boligen, kan deler av leilighetene leies ut til andre uten styrets samtykke. Det vil si at en andelseier har anledning til å leie ut ett eller flere soverom i boenheten, og på denne måten etablere et kollektiv, så lenge vedkommende selv bebor det ene soverommet.

Korttidsutleie

Andelseier har anledning til å overlate bruken av hele boenheten til andre i opptil 30 døgn i løpet av et kalenderår. Dette vil både omfatte kortidsutleie og gi anledning til å låne bort boligen for kortere perioder, så lenge begrensningen på 30 døgn overholdes samlet sett.

Særlige grunner

Dersom særlige grunner foreligger åpner loven for at andelseieren med godkjenning fra styret kan overlate bruken til andre uten tidsbegrensning. Unntaket knyttet til særlige grunner er ment å avhjelpe andelseier i en situasjon der han på grunn av fravær ikke er i stand til å bruke sin bolig, men hvor bakgrunnen for fraværet sikrer at bruken likevel er midlertidig. Eksempler kan være midlertidig fravær som følge av f.eks. arbeid, utdannelse eller sykdom.
I tillegg vil også andelseieren – etter godkjenning fra styret - ha anledning til å overlate bruken uten tidsbegrensning dersom et medlem av brukerhusstanden er andelseiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje (inkl. fosterbarn). Dette gir foreldre en mulighet til å kjøpe borettslagsleilighet til sine barns bruk.

Andelseierens ansvar

Andelseierens plikter overfor borettslaget endres ikke som følge av en bruksoverlating. Dette innebærer at andelseierens plikter overfor borettslaget som betaling av felleskostnader og vedlikehold av boenheten, ikke kan skyves over på en leietaker.

Har du behov for råd fra en advokat?

Som medlem får du 20 % rabatt på advokattjenester

Logo FP_web