Åtte måneder som Miljøfyrtårn


Tekst:
Cecilie Bergli - Miljøfyrtårnansvarlig

Banner til web 5 - gronn omstilling

Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper oss med å jobbe målrettet med miljøbesparende tiltak, og finne de gode bidragene til bærekraftig utvikling.

Vi tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor og har dette som en rettesnor i alt vi gjør. Det er allikevel viktig å presisere at vi er på starten av en reise hvor vi har høye ambisjoner, ikke bare på miljø og klima, men også på sosial og økonomisk bærekraft. Her skal vi fremover være flinke til å fortelle hva vi lykkes med, men også dele av våre utfordringer.

Rapport for 2022

Den årlige rapporten for klima- og miljøarbeidet skal leveres innen 1. april, du kan lese vår rapport i sin helhet her...
Vi ble sertifisert i juni 2022, slik at det kun er seks måneder av innrapporteringsåret som er påvirket av tiltakene vi iverksatte i forbindelse med sertifiseringen. Vi har allerede fått til en del forbedringer og også gjort en del endringer og tiltak som vi gleder oss til å se effekten av fremover.

Miljøfyrtårn tar for seg områdene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Her får du en kort oppsummering på noe av der vi har lært og iverksatt i løpet av våre åtte første måneder som Miljøfyrtårn. 

Energi

Sertifiseringen har gjort oss oppmerksomme på at energi er vår største kilde til negativ påvirkning. Vi eier et stort kontorbygg, som har en del gamle installasjoner og som krever mye energi til oppvarming og kjøling. For å se på mulige tiltak fikk vi gjennomført en energikartlegging av de tekniske installasjonene. Denne har igjen ført til at vi har installert nytt styringspanel for deler av anlegget vårt, slik at vi i større grad kan skru anlegget av om kvelden/natta.

Størsteparten av vårt energiforbruk går til oppvarming, her er vi prisgitt været og har begrenset med muligheter til å påvirke akkurat denne faktoren. Men vi har allikevel identifisert steder av bygget som enkelt kan etterisoleres og iverksetter dette tiltaket i løpet av 2023.

Alle ansatte oppfordres til å skru av PC'n, slukke lys, kle seg etter været og unngå unødvendig bruk av eksterne varmekilder.

Energikartlegging til boligselskap og verktøy for oppfølging

En viktig del av vårt arbeid er å være en god rådgiver for boligselskapene, og oppfordre til god bærekraftig drift og forvaltning av boligmasse og utearealer. Her har våre rådgivere i NBBO Byggtek blant annet gode verktøyer for HMS og oppfølging av vedlikehold, samt at vi nå kan tilby full energikartlegging av bygningsmassen.
Hensikten er å komme frem til de mest lønnsomme og klimavennlige løsningene, slik at styret får en god oversikt over hvilke tiltak som gir best effekt, og hvordan man bør prioritere vedlikehold og oppgraderinger for å redusere energibruken i boligselskapet.

Miljøfyrtårn 

Stiftelsen tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Avfall 

Det ble gjort en grundig gjennomgang og oppgradering av kildesorteringssystemet og alle ansatte ble godt informert om nye rutiner for avfallshåndtering. Vi har en ekstern leietaker som driver innenfor serveringsbransjen, dette generer naturlig en del avfall, og er viktig å ta med i betraktningen når vi ser på avfallet som rapporteres inn.

Fra og med juni 2022 sorterer vi og rapporter avfall i følgende fraksjoner:

  • Papp
  • Papir
  • Glass og metall
  • Plast
  • Organisk avfall
  • Restavfall

I desember 2022 oppdaget vi en brist i rutinene til vår avfallsleverandør ved selve hentingen og sorteringen av avfallet. Sertifiseringen sørget for nøye gjennomgang og oppgradering av rutiner, noe som viste seg å være veldig nyttig.

Vi har økt sorteringsgraden vår med 7 % i 2022, men forventer at denne vil øke ytterligere i tiden som kommer. 

Transport

Sertifiseringen sørget for at det ble utarbeidet en reisepolicy som gjør oss oppmerksomme valgene vi tar ved reise. De ansatte oppfordres til å benytte seg av kollektivt der det er mulig, ta beina til fatt eller sykle. Vi har tilrettelagt for trygg sykkelparkering innendørs og garderober tilgjengelig for de som tar jobbveien som en treningstur. I tjenestereiser har flere av våre ansatte el-bil. Byggtek har en egen el-sykkel som benyttes til møter og på befaringer i nærområdet og vi har generelt lite reising i regi av jobben.

Innkjøp

Å etterstrebe at størst mulig antall av våre vesentlige leverandører har et miljøledelsessytem innarbeides løpende blant de som kjøper inn varer og tjenester hos oss. Vi har gjort et grundig arbeid med å kartlegge våre leverandører og prioriterer å legge innsatsen der hvor vi har en reel mulighet til å påvirke. Eksempelvis så skal vi i 2023 gjøre en større rehabilitering av heisen og her har vi valgt en leverandør som er Miljøfyrtårnsertifisert.

For 2022 identifiserte vi 38 vesentlige leverandører, hvor 18 av disse har miljøsertifisering. 

Miljøfyrtårn ser på summen av innkjøp fra sertifiserte leverandører, her har vi hatt en økning på hele 35,8% prosent i 2022.

Arbeidsmiljø

På sertifiseringskriteriene som omhandler HMS og arbeidsmiljø hadde vi full kontroll og gode rutiner. I 2022 ble det blant annet gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i regi av SAGA BHT. Bedriftsidrettslaget og sosialgruppen sørget for aktiviteter som DYTT-konkurranse, sykkeltur, kanotur og utflukt med middag og underholdning.

Øvrig arbeid med bærekraft

Vi har utarbeidet en egen bærekraftstrategi som omfavner vårt bærekraftsarbeid på områder som ikke er dekket
inn av Miljøfyrtårn. Eksempelvis sosioøkonomiske tiltak, sponsorprogram, støtte til lokale arrangementer, spre det
viktige budskapet om miljø- og bærekraftsarbeid i hverdagen, fordelsprogram med mer.

Har du spørsmål om vår Miljøfyrtårnsertifisering?

Hei, jeg heter Cecilie og jeg har jobbet med vår sertifisering. Har du spørsmål om vår reise, er det bare å ta kontakt med meg.

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft?

Hei, jeg heter Ingrid og jeg følger opp vårt arbeid og vår strategi rundt bærekraft. Har du spørsmål om vår reise, er det bare å ta kontakt med meg.