Miljøfyrtårn – Et tilbakeblikk på 2023


Tekst:
Cecilie Bergli - Miljøfyrtårnansvarlig

Banner til web 5 - gronn omstilling

Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper oss med å jobbe målrettet med miljøbesparende tiltak, og finne de gode bidragene til bærekraftig utvikling.

Vi tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor og har dette som en rettesnor i alt vi gjør. Det er allikevel viktig å presisere at vi er på starten av en reise hvor vi har høye ambisjoner, ikke bare på miljø og klima, men også på sosial og økonomisk bærekraft. Her skal vi fremover være flinke til å fortelle hva vi lykkes med, men også dele av våre utfordringer.

Rapport for 2023

Miljøfyrtårn tar for seg områdene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. I denne artikkelen får du en kort oppsummering av funnene for 2023. Vil du se rapporten i sin helhet, finner du den her...

Energi

Energiforbruk er vår største kilde til negativ påvirkning. Vi eier et stort kontorbygg, som har en del gamle installasjoner og som krever mye energi til oppvarming og kjøling.

I 2023 kartla vi mulighetene for å etterisolere en del av bygget. Prisen ble veldig høy, og vi fikk heller ikke isolert den delen som er mest kritisk. Derfor ble det ikke igangsatt et prosjekt på dette. 1. og 2. etg i vårt bygg er dessverre veldig dårlig isolert og tiltak her må sees i sammenheng med en større rehabilitering.

Størsteparten av vårt forbruk går til oppvarming/kjøling, her er vi prisgitt været og har dessverre ikke muligheter til å påvirke akkurat denne faktoren. Temperaturene i 2023 har vært snillere med oss enn 2022, slik at vi ser en betydelig reduksjon i energiforbruket, som teller positivt inn i vårt totale klimaregnskap.

Alle ansatte oppfordres til å kle seg etter været og unngå unødvendig bruk av eksterne varmekilder.

Energikartlegging til boligselskap og verktøy for oppfølging

En viktig del av vårt arbeid er å være en god rådgiver for boligselskapene, og oppfordre til god bærekraftig drift og forvaltning av boligmasse og utearealer. Her har våre rådgivere i NBBO Byggtek blant annet gode verktøyer for HMS og oppfølging av vedlikehold, samt at vi tilbyr energikartlegging av bygningsmassen.

11. oktober arrangerte vi temakveld med energikartlegging som bakteppe for å gi informasjon, tips, råd og inspirasjon til styrene i våre boligselskaper.

Miljøfyrtårn 

Stiftelsen tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Avfall 

Fra og med juni 2022 har vi sortert og rapportert avfall i følgende fraksjoner:

  • Papp
  • Papir
  • Glass og metall
  • Plast
  • Organisk avfall
  • Restavfall

Innrapporteringen av avfallet for 2023 viser at vår avfallsleverandør ikke har registrert det våtorganiske avfallet korrekt gjennom året. Dette har resultert i at vår sorteringsgrad har gått ned. Her iverksetter vi umiddelbar oppfølging av denne problematikken, og vil forhåpentligvis se en bedring på sorteringsgraden til neste år.

Vi har en ekstern leietaker som driver innenfor serveringsbransjen, dette generer naturlig en del avfall, og er viktig å ta med i betraktningen når vi ser på det totale avfallet som rapporteres inn.

Gjenbruk av utdatert elektronisk utstyr

Vi har tatt i bruk tjenesten "Dustin TakeBack" for resirkulering av utdatert elektronisk utstyr. I 2023 bidro dette til gjenbruk av 3180 KgCO2e.

Transport

I 2023 ble det ikke gjennomført noen flyreiser, dette teller positivt inn på vårt klimaregnskap.

Ansatte oppfordres til å benytte seg av kollektivt der det er mulig, ta beina fatt eller sykle. Vi har tilrettelagt for trygg sykkelparkering innendørs og garderober tilgjengelig for de som tar jobbveien som en treningstur. I tjenestereiser har flere av våre ansatte el-bil. Byggtek har en egen el-sykkel som benyttes til møter og på befaringer i nærområdet og vi har generelt lite reising i regi av jobben.

Innkjøp

For 2023 identifiserte vi 36 vesentlige leverandører, hvor 19 av disse har miljøsertifisering. (53%)

Vi etterstreber at størst mulig antall av våre vesentlige leverandører har et miljøledelsessytem og prioriterer å legge innsatsen der hvor vi har en reel mulighet til å påvirke. I 2023 utførte vi en større rehabilitering av heisen vår og her ble det valgt en leverandør som er Miljøfyrtårnsertifisert.

Arbeidsmiljø

På sertifiseringskriteriene som omhandler HMS og arbeidsmiljø hadde vi full kontroll og gode rutiner. Bedriftsidrettslaget og sosialgruppen sørget for aktiviteter som DYTT-konkurranse, skidag, padleturnering, bowlig og utflukt med middag og sosialt samvær.

Øvrig arbeid med bærekraft

Vi har utarbeidet en egen bærekraftstrategi som omfavner vårt bærekraftsarbeid på områder som ikke er dekket
inn av Miljøfyrtårn. Eksempelvis sosioøkonomiske tiltak, sponsorprogram, støtte til lokale arrangementer, spre det
viktige budskapet om miljø- og bærekraftsarbeid i hverdagen, fordelsprogram med mer.

Har du spørsmål om vår Miljøfyrtårnsertifisering?

Hei, jeg heter Cecilie og jeg har jobbet med vår sertifisering. Har du spørsmål om vår reise, er det bare å ta kontakt med meg.

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft?

Hei, jeg heter Ingrid og jeg følger opp vårt arbeid og vår strategi rundt bærekraft. Har du spørsmål om vår reise, er det bare å ta kontakt med meg.